Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米 5674相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12米 5674 相簿


相關相片數目: 12張

相片編號: 30200
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
720號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 30284
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
8號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 30702
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
111號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31281
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
18P號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33231
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
601號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33648
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
680號路線
2016/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36068
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
802號路線
2016/6
備註
攝影者
HT Lai

相片編號: 36321
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
82號路線
2016/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 38082
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
8P號路線
2016/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38259
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
798號路線
2016/10
備註
攝影者
Wong Tin Shum

相片編號: 43239
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
105R號路線
2017/7/21
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43240
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5674 (TY3185)
105R號路線
2017/7/21
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權