Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米 5669相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12米 5669 相簿


相關相片數目: 9張

相片編號: 28561
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
720號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 29521
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
601號路線
2016/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 29612
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
720號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32299
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
720號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33772
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
720號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 36234
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
601號路線
2016/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 36800
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
101號路線
2016/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37841
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
N8號路線
2016/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 46437
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5669 (TW8025)
914X號路線
2018/1
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權