Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米 5654相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12米 5654 相簿


相關相片數目: 13張

相片編號: 25557
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
680號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41102
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
720號路線
2017/4
備註
攝影者
5654披上了Wing On Travel車身廣告
John Ng

相片編號: 41103
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
720號路線
2017/4
備註
攝影者
5654披上了Wing On Travel車身廣告
John Ng

相片編號: 41771
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
2X號路線
2017/5
備註
攝影者
5654披上了Wing On Travel車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 42607
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
109號路線
2017/6
備註
攝影者
5654披上了Wing On Travel車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 45381
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
號路線
2017/11/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 45746
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
796X號路線
2017/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 46044
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
109號路線
2017/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47042
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
111號路線
2018/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 47813
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
8P號路線
2018/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 48286
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
42號路線
2018/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48496
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
702號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49644
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
N122號路線
2018/12
備註
攝影者
5654披上了Calvin Klein車身廣告
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權