Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米 5610相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12米 5610 相簿


相關相片數目: 8張

相片編號: 20650
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
8號路線
2015/5
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 21526
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
641號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21917
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
106號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21918
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
106號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25084
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
116號路線
2015/10
備註
攝影者
Nick Cheung

相片編號: 36197
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
2X號路線
2016/7/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36500
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
111R號路線
2016/7/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36502
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
111R號路線
2016/7/23
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權