Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米 5595相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12米 5595 相簿


相關相片數目: 30張

相片編號: 18524
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
116號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18525
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
116號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19319
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
8P號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 24346
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
720號路線
2015/9
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 30991
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
112號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31041
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
112號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31665
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
112號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 31926
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
112號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 32781
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
796C號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 33562
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
970X號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34138
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
N121號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34211
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
720號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34479
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
8號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35703
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
720號路線
2016/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 36208
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
601號路線
2016/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 36799
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
101號路線
2016/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37282
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
2X號路線
2016/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37283
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
2X號路線
2016/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37327
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
號路線
2016/9
備註
攝影者
5595披上了Avene車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 39732
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
112號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39748
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
112號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41272
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
682號路線
2017/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 41449
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
112號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41744
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
101號路線
2017/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 41963
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
104號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41964
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
104號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42203
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
82X號路線
2017/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 42895
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
914號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 49413
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
796X號路線
2018/11
備註
攝影者
5595披上了Calvin Klein車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 49583
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
682B號路線
2018/12
備註
攝影者
5595披上了Calvin Klein車身廣告
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權