Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米 5591相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12米 5591 相簿


相關相片數目: 24張

相片編號: 19725
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
8P號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19726
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
8P號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25555
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
號路線
2015/10
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 35880
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
104號路線
2016/6
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 36736
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
112號路線
2016/8
備註
攝影者
5591披上了HK Hang Heung車身廣告
John Ng

相片編號: 36737
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
112號路線
2016/8
備註
攝影者
5591披上了HK Hang Heung車身廣告
John Ng

相片編號: 36738
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
112號路線
2016/8
備註
攝影者
5591披上了HK Hang Heung車身廣告
John Ng

相片編號: 36962
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
號路線
2016/8
備註
攝影者
5591披上了HK Hang Heung車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 37408
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
796X號路線
2016/9
備註
攝影者
5591披上了HK Hang Heung車身廣告
TN9208

相片編號: 37669
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
720號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39618
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
970號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 40215
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
110號路線
2017/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40333
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
701S號路線
2017/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40508
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
111號路線
2017/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41692
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
82號路線
2017/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 42078
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
N680號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42628
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
82X號路線
2017/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 42692
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
112號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42736
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
116號路線
2017/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 42808
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
116號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44276
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
682號路線
2017/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 44357
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
112號路線
2017/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44374
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
82號路線
2017/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 44834
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
115號路線
2017/10
備註
攝影者
5591披上了tmt plaza車身廣告
Franklin Ho巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權