Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米 5587相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12米 5587 相簿


相關相片數目: 13張

相片編號: 18014
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
116號路線
2015/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 22406
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
111R號路線
2015/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35878
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
811號路線
2016/6
備註
攝影者
HT Lai

相片編號: 44069
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
116號路線
2017/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 44905
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
682號路線
2017/10
備註
攝影者
5587披上了Ma Pak Leung車身廣告
John Ng

相片編號: 44964
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
682號路線
2017/10
備註
攝影者
5587披上了Ma Pak Leung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 45870
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
682號路線
2017/12
備註
攝影者
5587披上了Ma Pak Leung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 46926
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
116號路線
2018/3
備註
攝影者
5587披上了Ma Pak Leung車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 47744
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
113號路線
2018/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47747
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
113號路線
2018/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48504
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
101號路線
2018/8
備註
攝影者
5587披上了DBS車身廣告
John Ng

相片編號: 48505
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
101號路線
2018/8
備註
攝影者
5587披上了DBS車身廣告
John Ng

相片編號: 49711
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5587 (TD8789)
110號路線
2018/12
備註
攝影者
Franklin Ho巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權