Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米 5584相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12米 5584 相簿


相關相片數目: 41張

相片編號: 17360
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
8P號路線
2015/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 17820
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
970號路線
2015/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 18385
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
948號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19301
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
682號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19303
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
682號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 21188
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
8P號路線
2015/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 24699
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
111號路線
2015/9
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 32298
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
720號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 32692
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
N122號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33476
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
720號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34015
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
720號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35187
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
2X號路線
2016/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 35539
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
116號路線
2016/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 35636
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
113號路線
2016/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35692
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
113號路線
2016/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 36162
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
8P號路線
2016/7/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36241
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
601號路線
2016/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37668
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
2號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39086
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
104號路線
2016/12
備註
攝影者
5584披上了GP車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 39252
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
590S號路線
2016/12/25
備註
攝影者
5584披上了GP車身廣告
John Ng

相片編號: 39253
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
590S號路線
2016/12/25
備註
攝影者
5584披上了GP車身廣告
John Ng

相片編號: 39254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
590S號路線
2016/12/25
備註
攝影者
5584披上了GP車身廣告
John Ng

相片編號: 39833
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
101號路線
2017/1
備註
攝影者
5584披上了Kate車身廣告
John Ng

相片編號: 40579
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
601號路線
2017/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 41053
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
2X號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41418
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
112號路線
2017/5
備註
攝影者
5584披上了Wing On Travel車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 41769
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
2X號路線
2017/4
備註
攝影者
5584披上了Wing On Travel車身廣告
John Ng

相片編號: 41770
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
115號路線
2017/5
備註
攝影者
5584披上了Wing On Travel車身廣告
John Ng

相片編號: 42572
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
116號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42742
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
N122號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43284
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
111R號路線
2017/7/21
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44234
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
109號路線
2017/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 44665
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
116號路線
2017/10
備註
攝影者
5584披上了Ma Pak Leung車身廣告
John Ng

相片編號: 45473
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
N796號路線
2017/11
備註
攝影者
5584披上了Ma Pak Leung車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 46078
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
2X號路線
2017/12
備註
攝影者
5584披上了Ma Pak Leung車身廣告
John Ng

相片編號: 47047
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
8P號路線
2018/3
備註
攝影者
5584披上了Ma Pak Leung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 48258
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
702號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48528
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
116號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49969
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
701R號路線
2019/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50089
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
101號路線
2019/1
備註
攝影者
5584披上了jobsdb.com車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 50418
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
18P號路線
2019/2
備註
攝影者
5584披上了jobsdb.com車身廣告
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權