Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米 9531相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米 9531 相簿


相關相片數目: 8張

相片編號: 15610
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米
9531 (ST6063)
E34號路線
2014/7
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 21190
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米
9531 (ST6063)
E34A號路線
2015/6
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 25986
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米
9531 (ST6063)
E34A號路線
2015/10
備註
攝影者
Nick Cheung

相片編號: 29823
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米
9531 (ST6063)
E42號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32972
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米
9531 (ST6063)
A43P號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33311
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米
9531 (ST6063)
E34A號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 45577
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米
9531 (ST6063)
E34A號路線
2017/11
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 45641
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12米
9531 (ST6063)
E34A號路線
2017/11
備註
攝影者
Liu Kam Hung巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權