Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--富豪 B8L 12米 V6B104相薄
富豪 B8L 12米 V6B104 相簿


相關相片數目: 8張

相片編號: 53728
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 B8L 12米
V6B104 (WH5413)
87D號路線
2020/4
備註
攝影者
V6B104披上了KMB 87thAnniversary車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 53729
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 B8L 12米
V6B104 (WH5413)
87D號路線
2020/5
備註
攝影者
V6B104披上了KMB 87thAnniversary車身廣告
Bus Chun

相片編號: 53730
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 B8L 12米
V6B104 (WH5413)
182號路線
2020/5
備註
攝影者
V6B104披上了KMB 87thAnniversary車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 53822
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 B8L 12米
V6B104 (WH5413)
74A號路線
2020/5
備註
攝影者
V6B104披上了KMB 87thAnniversary車身廣告
KT WM Choi

相片編號: 53823
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 B8L 12米
V6B104 (WH5413)
74A號路線
2020/5
備註
攝影者
V6B104披上了KMB 87thAnniversary車身廣告
KT WM Choi

相片編號: 53893
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 B8L 12米
V6B104 (WH5413)
170號路線
2020
備註
攝影者
V6B104披上了KMB 87thAnniversary車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 54151
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 B8L 12米
V6B104 (WH5413)
170號路線
2020/6
備註
攝影者
V6B104披上了KMB 87thAnniversary車身廣告
KT WM Choi

相片編號: 54152
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 B8L 12米
V6B104 (WH5413)
170號路線
2020/6
備註
攝影者
V6B104披上了KMB 87thAnniversary車身廣告
KT WM Choi巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權