Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--富豪 Olympian SLF (Enviro車身) AVBE51相薄
富豪 Olympian SLF (Enviro車身) AVBE51 相簿


相關相片數目: 13張

相片編號: 13737
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
59A號路線
2014/4
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 14977
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
59A號路線
2014/6
備註
攝影者
Eric Cheng

相片編號: 15050
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
59A號路線
2014/6
備註
攝影者
Eric Cheng

相片編號: 17044
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
59M號路線
2014/12
備註
攝影者
Eric Cheng

相片編號: 17045
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
59M號路線
2014/12
備註
攝影者
Eric Cheng

相片編號: 18113
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
111號路線
2008
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 19038
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
6C號路線
2015/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 22631
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
282號路線
2015/7
備註
攝影者
Eric Cheng

相片編號: 26363
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
88K號路線
2015/11
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 26364
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
88K號路線
2015/11
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 26584
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
81號路線
2015/11
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 29849
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
85號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 29850
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE51 (MX6070)
85號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權