Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎) ATEU05相薄
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎) ATEU05 相簿


相關相片數目: 33張

相片編號: 8438
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
號路線
2011/1/28
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 8533
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
號路線
2011/6
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11034
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
68X號路線
2013/7
備註
攝影者
CY Michael Yau

相片編號: 11035
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
68X號路線
2013/7
備註
攝影者
Anid

相片編號: 11322
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
68X號路線
2013/8
備註
攝影者
Anid

相片編號: 11361
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
6C號路線
2013/8/2
備註
攝影者
Jason Liu

相片編號: 11511
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
35A號路線
2013/8
備註
攝影者
LB Ninesevensevenfour

相片編號: 11864
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
6號路線
2013/10
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 14078
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
112號路線
2014/4
備註
攝影者
Alex Chan

相片編號: 14079
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
112號路線
2014/4
備註
攝影者
Alex Chan

相片編號: 14516
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
12號路線
2014/5
備註
攝影者
ATEU05披上了Air Asia車身廣告
Sin Chun Hei

相片編號: 14690
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
104號路線
2014/5
備註
攝影者
ATEU05披上了Air Asia車身廣告
Ace Chan

相片編號: 15048
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
號路線
2014/6
備註
攝影者
ATEU05披上了Air Asia車身廣告
Raymond Cheung

相片編號: 16195
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
104號路線
2014/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 20008
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
104號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 22732
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
238X號路線
2015/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 23485
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
960號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 23698
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
33A號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24142
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
978號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25445
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
112號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27179
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
904號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31362
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
44號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31721
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
30X號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31986
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
904號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 35219
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
118號路線
2016/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 35220
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
118號路線
2016/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 35221
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
69X號路線
2016/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35680
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
35A號路線
2016/6
備註
攝影者
ATEU05披上了Tiovita車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 35681
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
35A號路線
2016/6
備註
攝影者
ATEU05披上了Tiovita車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39553
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
32號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 40772
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
112號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42669
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
238M號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 52834
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 (歐四引擎)
ATEU05 (NX3426)
112號路線
2014
備註
攝影者
i-busnet.com巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權