Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU1294相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU1294 相簿


相關相片數目: 10張

相片編號: 46667
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
848號路線
2018/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 46668
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
848號路線
2018/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 47821
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
N241號路線
2018/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48022
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
41R號路線
2018/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48529
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
112號路線
2018/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49203
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
38A號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49649
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
X90號路線
2018/12/15
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50667
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
6D號路線
2019/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50799
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
N122號路線
2019/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51432
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
R41號路線
2019/5
備註
攝影者
Andrew Kwok巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權