Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU1248相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU1248 相簿


相關相片數目: 36張

相片編號: 45214
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
46X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45215
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
46X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46653
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 46713
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46714
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46715
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46716
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46717
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46846
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 47118
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
280X號路線
2018/3
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 47320
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
85K號路線
2018/4
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 47390
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
280X號路線
2018/4
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Eric Lo

相片編號: 47400
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
887號路線
2018/5/2
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 47418
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
85號路線
2018/5
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 47419
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
85號路線
2018/5
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 47447
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
R8號路線
2018/5
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 47540
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
R41號路線
2018/5
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 47836
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
254R號路線
2018/6/30
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
DL

相片編號: 48092
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
82X號路線
2018/7
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48151
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
73X號路線
2018/7
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 48247
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
2F號路線
2018/8
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48266
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
281A號路線
2018/8
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 48568
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
80號路線
2018/8
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48764
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
49X號路線
2018/9
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48809
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
280X號路線
2018/10
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
John Ng

相片編號: 48810
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
280X號路線
2018/10
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
John Ng

相片編號: 48962
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
89B號路線
2018/10
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48972
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
48X號路線
2018/10
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 49125
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
74K號路線
2018/10/27
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 49298
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
75K號路線
2018/11
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 49550
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
85A號路線
2018/12
備註
攝影者
ATENU1248披上了Yata Dept. Store車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 49690
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
74A號路線
2018/12
備註
攝影者
ATENU1248披上了Yata Dept. Store車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 50320
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2019/2
備註
攝影者
ATENU1248披上了Yata Dept. Store車身廣告
Alan Man

相片編號: 50324
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2019/2
備註
攝影者
ATENU1248披上了Yata Dept. Store車身廣告
Alan Man

相片編號: 50466
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2019/2
備註
攝影者
ATENU1248披上了Yata Dept. Store車身廣告
John Ng

相片編號: 50467
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2019/2
備註
攝影者
ATENU1248披上了Yata Dept. Store車身廣告
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權