Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU1000相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU1000 相簿


相關相片數目: 9張

相片編號: 34799
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
1號路線
2016/5
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 34800
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
1號路線
2016/5
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 34803
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
1A號路線
2016/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 34804
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
1A號路線
2016/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37507
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
213M號路線
2016/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38987
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
259D號路線
2016/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 43315
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
1號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44121
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
213S號路線
2017/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 46827
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
613號路線
2018/2
備註
攝影者
Franklin Ho巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權