Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU916相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU916 相簿


相關相片數目: 5張

相片編號: 31101
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU916 (TY2291)
249X號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31153
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU916 (TY2291)
87D號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32000
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU916 (TY2291)
49X號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34372
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU916 (TY2291)
46X號路線
2016/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45256
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU916 (TY2291)
288號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權