Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU915相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU915 相簿


相關相片數目: 4張

相片編號: 30073
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU915 (TY2076)
88K號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 30074
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU915 (TY2076)
88K號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31574
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU915 (TY2076)
89D號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32173
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU915 (TY2076)
88K號路線
2016/3
備註
攝影者
Lai Tinming



巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權