Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU833相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU833 相簿


相關相片數目: 11張

相片編號: 27952
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27963
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28975
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29129
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29130
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
68X號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29207
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
68X號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29404
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 29405
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32362
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2016/3
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 47378
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
265B號路線
2018/5
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47887
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
276A號路線
2018/6
備註
攝影者
Liu Kam Hung巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權