Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU644相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU644 相簿


相關相片數目: 39張

相片編號: 26270
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
112號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26310
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
1A號路線
2015/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 26335
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
102號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU644披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 26881
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
606號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU644披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 28743
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
603號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU644披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 29061
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
106號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU644披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 29062
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
106號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU644披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 31512
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
1A號路線
2016/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 31670
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
1A號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 31704
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
224X號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31805
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
1A號路線
2016/3
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 33218
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
1A號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34995
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
1號路線
2016/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35210
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TV7005)
9號路線
2016/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35411
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TV7005)
290A號路線
2016/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 35427
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TV7005)
14D號路線
2016/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 35503
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TV7005)
1A號路線
2016/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37580
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
277X號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38368
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TV7005)
113號路線
2016/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 43184
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
3B號路線
2017/7
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 43711
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
107號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 46118
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
13M號路線
2017/12
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 46695
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
115號路線
2018/2
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 46982
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
28號路線
2018/3
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 47291
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
14號路線
2018/4
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48021
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
11C號路線
2018/7
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48819
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
606號路線
2018/9
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 49952
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
17號路線
2019/1
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 49953
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
17號路線
2019/1
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 50728
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
14B號路線
2019/2
備註
攝影者
ATENU644披上了Convoy車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 51281
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
5號路線
2019/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52199
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
28B號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52256
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
95號路線
2019/9
備註
攝影者
ATENU644披上了Hunger Run 2019車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 52279
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
290X號路線
2019/9
備註
攝影者
ATENU644披上了Hunger Run 2019車身廣告
John Ng

相片編號: 52280
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
290X號路線
2019/9
備註
攝影者
ATENU644披上了Hunger Run 2019車身廣告
John Ng

相片編號: 52783
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
11C號路線
2019/12
備註
攝影者
ATENU644披上了Hunger Run 2019車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 53338
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
243M號路線
2020/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53979
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
116號路線
2020/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 54226
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
296A 號路線
2020
備註
攝影者
ATENU644披上了Hunger Run 2019車身廣告
Andrew Kwok巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權