Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU576相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU576 相簿


相關相片數目: 8張

相片編號: 22173
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
6R號路線
2015/7/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27627
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
948X號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 35361
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
118P號路線
2016/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44088
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
234X號路線
2017/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49016
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
N271號路線
2018/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50224
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
110號路線
2019/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 50859
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
238X號路線
2019/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52856
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
6C號路線
2019/12
備註
攝影者
Andrew Kwok巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權