Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU555相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU555 相簿


相關相片數目: 28張

相片編號: 26482
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
1A號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU555披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 28476
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
116號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU555披上了China Life車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 31844
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
106號路線
2016/3
備註
攝影者
ATENU555披上了China Life車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 34261
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
116號路線
2016/4
備註
攝影者
ATENU555披上了China Life車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 42346
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
112號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU555披上了China Life車身廣告
John Ng

相片編號: 43185
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
29M號路線
2017/7
備註
攝影者
ATENU555披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 43617
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
290A號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 43823
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
1A號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 43864
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
1A號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 43902
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
11K號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 43908
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
11K號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Cheng Cho Yu

相片編號: 43909
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
11K號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Cheng Cho Yu

相片編號: 44193
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
269C號路線
2017/9
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
John Ng

相片編號: 44274
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
27號路線
2017/9
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 44612
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
619號路線
2017/9
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 44822
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
259D號路線
2017/9
備註
攝影者
ATENU555披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 45477
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
15號路線
2017/11
備註
攝影者
ATENU555披上了Spotify車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 46786
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
29M號路線
2018/2
備註
攝影者
ATENU555披上了Spotify車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 47590
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
15A號路線
2018/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48455
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
27號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 50534
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
2A號路線
2019/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51475
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
91M號路線
2019/4
備註
攝影者
ATENU555披上了Montagut車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 51528
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
N619號路線
2019/5/13
備註
攝影者
ATENU555披上了Montagut車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 52141
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
11C號路線
2019/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52194
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
16號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52863
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
606號路線
2019/12
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 53597
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
N691號路線
2020/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 54498
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
290X號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權