Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU554相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU554 相簿


相關相片數目: 22張

相片編號: 23545
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102號路線
2015/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 23546
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102號路線
2015/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24244
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
8P號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26230
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102R號路線
2015/11/1
備註
攝影者
ATENU554披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
John Ng

相片編號: 26231
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102R號路線
2015/11/1
備註
攝影者
ATENU554披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
John Ng

相片編號: 29445
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 36045
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102號路線
2016/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 36908
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102號路線
2016/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37629
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
N271號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38231
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102號路線
2016/10/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38424
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102號路線
2016/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39018
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
118號路線
2016/12
備註
攝影者
ATENU554披上了ECIC車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 43395
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44555
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
234X號路線
2017/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46676
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
214號路線
2018/2
備註
攝影者
ATENU554披上了China Airlines車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 49401
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
234X號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 50612
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
234X號路線
2019/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51124
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
32M號路線
2019/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51125
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
32M號路線
2019/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51489
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
39M號路線
2019/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53510
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
8號路線
2020/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53916
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
38A號路線
2020/5
備註
攝影者
ATENU554披上了Cestbon車身廣告
Franklin Ho巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權