Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU502相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU502 相簿


相關相片數目: 5張

相片編號: 29470
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU502 (TJ9552)
R108號路線
2016/1/17
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36655
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU502 (TJ9552)
111R號路線
2016/7/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36656
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU502 (TJ9552)
111R號路線
2016/7/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38236
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU502 (TJ9552)
106號路線
2016/10/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51863
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU502 (TJ9552)
17號路線
2019/7
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權