Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU463相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU463 相簿


相關相片數目: 8張

相片編號: 17980
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
7號路線
2015/3
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 18000
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
7號路線
2015/3
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 18224
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
290A號路線
2015/3/28
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18366
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
290A號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18897
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
290A號路線
2015/4
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 18942
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
N619號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19096
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
290A號路線
2015/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39195
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
98S號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權