Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU407相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU407 相簿


相關相片數目: 32張

相片編號: 18253
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
290號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
290號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18255
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
290號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20224
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
290A號路線
2015/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 20636
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
601號路線
2015/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37893
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
277X號路線
2016/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38572
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2016/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38973
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2016/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39344
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2016/12
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 40147
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2017/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40436
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
1A號路線
2017/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 40446
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
1A號路線
2017/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 41030
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41222
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
258D號路線
2017/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 41282
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
269D號路線
2017/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 41283
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2017/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 43627
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
17號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU407披上了Citibank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 43849
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU407披上了Citibank車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 44072
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
11D號路線
2017/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 44273
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
11C號路線
2017/9
備註
攝影者
ATENU407披上了Citibank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 44387
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
3B號路線
2017/9
備註
攝影者
ATENU407披上了Citibank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 44388
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
3B號路線
2017/9
備註
攝影者
ATENU407披上了Citibank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 46947
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
216M號路線
2018/3
備註
攝影者
ATENU407披上了Citibank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48437
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
2B號路線
2018/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48870
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49307
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
261X號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49383
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
263號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51067
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
57M號路線
2019/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51780
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
68A號路線
2019/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52020
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
961號路線
2019/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52066
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
66X號路線
2019/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 52131
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
57M號路線
2019/8
備註
攝影者
Franklin Ho巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權