Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU340相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU340 相簿


相關相片數目: 4張

相片編號: 26438
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU340 (TA8462)
601號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39120
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU340 (TA8462)
603號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39121
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU340 (TA8462)
603號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54931
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU340 (TA8462)
601P號路線
2020/11
備註
攝影者
John Ng



巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權