Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU290相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU290 相簿


相關相片數目: 8張

相片編號: 15046
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU290 (ST5670)
6C號路線
2014/6
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 15688
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU290 (ST5670)
116號路線
2014/7
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 15720
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU290 (ST5670)
1號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 17201
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU290 (ST5670)
11X號路線
2015/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 17202
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU290 (ST5670)
11X號路線
2015/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 17320
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU290 (ST5670)
號路線
2015/1
備註
攝影者
Chek Fai

相片編號: 17872
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU290 (ST5670)
16M號路線
2015/3/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 23617
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU290 (ST5670)
680號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權