Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU263相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU263 相簿


相關相片數目: 9張

相片編號: 15310
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
號路線
2014/6
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 15477
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
2號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 16832
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
935號路線
2014/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19052
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
18號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 22138
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
268X號路線
2015/7
備註
攝影者
Eric Cheng

相片編號: 24091
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
936號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 28228
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
36X號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36813
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
243M號路線
2016/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48161
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU263 (SP6893)
290號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權