Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU150相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU150 相簿


相關相片數目: 43張

相片編號: 13949
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2014/4
備註
攝影者
Pak Hei Jeremy

相片編號: 14800
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
59A號路線
2014/5
備註
攝影者
Cheung Yick Wai

相片編號: 14801
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
59A號路線
2014/5
備註
攝影者
Cheung Yick Wai

相片編號: 14802
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
59A號路線
2014/5
備註
攝影者
Cheung Yick Wai

相片編號: 14900
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
276A號路線
2014/6
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 15694
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 16860
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
264M號路線
2014/11
備註
攝影者
DL

相片編號: 17574
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
號路線
2015/2
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 17575
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
號路線
2015/2
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 17977
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
59M號路線
2015/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 18569
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2015/4
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 19404
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH6976)
968號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19770
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2014
備註
攝影者
KP Dennis

相片編號: 19771
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
號路線
2015/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 20016
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH6976)
68X號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 22446
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH6976)
B1號路線
2015/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 23130
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH6976)
276P號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 23439
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
67M號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 23599
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2015/8
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 23673
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968X號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25540
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
268C號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29262
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
68X號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29931
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 30425
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
N368號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33010
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
60M號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33446
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
265B號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34007
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
63X號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37539
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
264R號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40245
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
265B號路線
2017/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44122
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU150披上了Hang Heung車身廣告
John Ng

相片編號: 44262
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
68A號路線
2017/9
備註
攝影者
ATENU150披上了Hang Heung車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 44883
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2017/10
備註
攝影者
ATENU150披上了Hang Heung車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 45128
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2017/10
備註
攝影者
ATENU150披上了Yata Supermarket車身廣告
John Ng

相片編號: 45129
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
968號路線
2017/10
備註
攝影者
ATENU150披上了Yata Supermarket車身廣告
John Ng

相片編號: 46660
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
961號路線
2018/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47256
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
961號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47988
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
254R號路線
2018/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47989
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
61X號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48080
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
268B號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49024
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
67M號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49971
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
265M號路線
2019/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 50157
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
869號路線
2019/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51508
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU150 (SH8457)
59M號路線
2019/5
備註
攝影者
Franklin Ho巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權