Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU137相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU137 相簿


相關相片數目: 38張

相片編號: 12111
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
B1號路線
2013/11
備註
攝影者
Chek Fai

相片編號: 13060
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
968號路線
2014/2
備註
攝影者
ctb8100

相片編號: 14506
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
號路線
2014/5
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 14542
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
268C號路線
2014/5
備註
攝影者
Matthew Lee

相片編號: 16405
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
號路線
2014/10
備註
攝影者
Choi Ka Wing

相片編號: 19416
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
968號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19931
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
968號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21087
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
968號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 22139
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
69X號路線
2015/7
備註
攝影者
Eric Cheng

相片編號: 22341
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
270A號路線
2015/7
備註
攝影者
HT Wallace

相片編號: 22880
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
968號路線
2015/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24926
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
968號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25668
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
968號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26447
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
269D號路線
2015/11
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 26448
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
269D號路線
2015/11
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 26701
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
269D號路線
2015/11
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 26766
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
269D號路線
2015/11
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 26998
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
265B號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU137披上了tmt plaza車身廣告
Nick Cheung

相片編號: 27348
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
276A號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27390
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
268X號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28670
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
205R號路線
2016/1/1
備註
攝影者
ATENU137披上了tmt plaza車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 32183
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
58X號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35090
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
62X號路線
2016/5/14
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 35091
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
62X號路線
2016/5/14
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 35092
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
62X號路線
2016/5/14
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38204
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
269C號路線
2016/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39294
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
63X號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39687
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
63X號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 40639
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
868號路線
2017/4/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44285
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
961號路線
2017/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 46899
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
號路線
2018/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46900
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
60M號路線
2018/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48291
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
260R號路線
2018/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51826
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
58M號路線
2019/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53015
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
251B號路線
2020/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53067
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
60M號路線
2020/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53077
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
263號路線
2020/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53903
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
N260號路線
2020
備註
攝影者
Andrew Kwok巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權