Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU126相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU126 相簿


相關相片數目: 23張

相片編號: 12106
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2013/11
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 19836
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2015/5/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24881
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
60M號路線
2015/10
備註
攝影者
Andy Yeung

相片編號: 30404
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2016/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 32016
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2016/3
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 32017
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2016/3
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 32603
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
69X號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33656
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33657
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
276B號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33988
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
69X號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 36752
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2016/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39124
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
269D號路線
2016/12
備註
攝影者
ATENU126披上了Kuka車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 41285
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
68A號路線
2017/5
備註
攝影者
ATENU126披上了Garmin車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 41959
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42371
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
58X號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU126披上了Garmin車身廣告
John Ng

相片編號: 42885
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
68A號路線
2017/7
備註
攝影者
ATENU126披上了Garmin車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 46033
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
60M號路線
2017/12
備註
攝影者
ATENU126披上了Citibank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48535
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
67M號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 50686
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
67M號路線
2019/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52235
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
69X號路線
2019/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 52810
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
N368號路線
2019/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 53224
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2020/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54178
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
268X號路線
2020
備註
攝影者
Andrew Kwok巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權