Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU108相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU108 相簿


相關相片數目: 20張

相片編號: 12127
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
83K號路線
2013/10
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 14438
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
72X號路線
2014/5
備註
攝影者
Ha Gor

相片編號: 17254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
號路線
2014/12
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 17255
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
307號路線
2014/12
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 20112
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
307號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 23486
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
307號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27057
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
307號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27233
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
73X號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27440
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
N73號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28268
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
264R號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29260
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
72號路線
2016/1
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 31180
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
271號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33654
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
271號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33884
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
270A號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34365
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
279X號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39166
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
72X號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41435
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
278X號路線
2017/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 45686
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
72X號路線
2017/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47383
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
72X號路線
2018/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47759
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
272E號路線
2018/6
備註
攝影者
Andrew Kwok巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權