Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU070相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU070 相簿


相關相片數目: 25張

相片編號: 11652
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
960號路線
2013/8/30
備註
攝影者
LB Ninesevensevenfour

相片編號: 11653
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
N281號路線
2013/8/31
備註
攝影者
Dennis Law

相片編號: 11669
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
31B號路線
2013/9/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11670
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
31B號路線
2013/9/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11882
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
6C號路線
2013/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 11885
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
118號路線
2013/10
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 12125
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
935號路線
2013/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 12797
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
934號路線
2014/1
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 14348
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (S36593)
12號路線
2014/4
備註
攝影者
Tong Ka Ho

相片編號: 14843
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
6C號路線
2014/5
備註
攝影者
Valentino Chan

相片編號: 15307
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
號路線
2014/6
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 15308
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
12號路線
2014/6
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 15309
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
118號路線
2014/6
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 15633
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
118號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 16404
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
118號路線
2014/10
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 16732
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
118號路線
2014/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 17412
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
118號路線
2015/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 21137
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
914號路線
2015/6
備註
攝影者
AD156

相片編號: 21589
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
8號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 23289
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
171號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29301
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
41號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 30630
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
41號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 30825
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
43號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 30826
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
43號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36905
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
38號路線
2016/8
備註
攝影者
Lai巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權