Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU051相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m ATENU051 相簿


相關相片數目: 4張

相片編號: 13600
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU051 (SE7378)
59A號路線
2013/8
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 15315
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU051 (SE7378)
263號路線
2014/6
備註
攝影者
Eric Cheng

相片編號: 20385
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU051 (SD5063)
961號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42720
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU051 (SD5063)
961號路線
2017/6/30
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權