Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--TransBus / Alexander Dennis Enviro 500 ATE064相薄
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500 ATE064 相簿


相關相片數目: 1張

相片編號: 41867
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE064 (LB9087)
886號路線
2017/5
備註
攝影者
Cheng Sze Long巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權