Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--TransBus / Alexander Dennis Enviro 500 ATE015相薄
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500 ATE015 相簿


相關相片數目: 19張

相片編號: 2214
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
101號路線
2004/8/3
備註
攝影者
Jeff Tse

相片編號: 6290
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
101號路線
2012/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 7097
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
101號路線
2012/4
備註
攝影者
Alex Chan

相片編號: 9712
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
115號路線
2013
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 15475
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
101號路線
2014/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 18727
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
106號路線
2015/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 20972
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
13M號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 20973
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
13M號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21311
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
116號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 22460
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
106號路線
2015/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 24146
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
1號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26697
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
號路線
2015/11
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 28063
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
13D號路線
2015/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 28064
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
13D號路線
2015/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 30591
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
11C號路線
2016/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 31685
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
23號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 32218
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
11K號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34674
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
13X號路線
2016/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 34740
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
TransBus / Alexander Dennis Enviro 500
ATE015 (KZ379)
11C號路線
2016/5
備註
攝影者
Cheng Cho Yu巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權