Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 8283相薄
Alexander Dennis Enviro 500 8283 相簿


相關相片數目: 7張

相片編號: 18493
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8283 (RS7728)
629號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18495
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8283 (RS7728)
629號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25629
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8283 (RS7728)
788號路線
2015/10
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 38113
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8283 (RS7728)
72號路線
2016/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38405
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8283 (RS7728)
629號路線
2016/10/30
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41733
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8283 (RS7728)
85號路線
2017/2
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 48518
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8283 (RS7728)
619號路線
2018/8
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權