Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 8270相薄
Alexander Dennis Enviro 500 8270 相簿


相關相片數目: 6張

相片編號: 24981
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8270 (RR9234)
962號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26518
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8270 (RR9234)
85號路線
2015/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 30323
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8270 (RR9234)
307號路線
2016/2/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37916
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8270 (RR9234)
780號路線
2016/10/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37917
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8270 (RR9234)
780號路線
2016/10/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38728
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8270 (RR9234)
19號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權