Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 8183相薄
Alexander Dennis Enviro 500 8183 相簿


相關相片數目: 8張

相片編號: 7358
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8183 (PM6661)
5X號路線
2012/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25246
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8183 (PM6661)
592號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26146
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8183 (PM6661)
5B號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26643
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8183 (PM6661)
788號路線
2015/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 26738
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8183 (PM6661)
307號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 28777
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8183 (PM6661)
307號路線
2016/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 28960
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8183 (PM6661)
962B號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42163
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8183 (PM6661)
72號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權