Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--丹尼士飛鏢牌簿
 
丹尼士飛鏢牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
101 HA9428 1997/2/14 SFD222AR1TGW10248 前九巴AA51 2014/4/15
107 LB8858 2003/8 SFD4D9GR33GW47228 2018/4/22
108 LB9730 2003/8 SFD4D9GR33GW47227 2018/4/29
109 LE5705 2003/10 SFD4D9GR33GW47290 2018/7/11
110 LE6074 2003/10 SFD4D9GR33GW47291 2018/7/11
111 LK9179 2004/4/30 SFD4D9GR33GW47556 2017/4/3
112 LL3004 2004/5/14 SFD4D9GR33GW47554 2017/4/3
113 LL5041 2004/5/17 SFD4D9GR33GW47555 2017/3
114 LL5808 2004/5/17 SFD4D9GR33GW47557 2017/3
115 NE3283 2008/1/24 SFD4D9GR37GW49060
116 LU2001 2008/3/28 SFD4D9GR37GW49061
201 MW3441 2007/5/31 SFD4D9GR36GW49045 車廂設行李架;2014年6月27日於青馬大橋行政大樓附近行駛時發生火警,後修復
202 MW3648 2007/5/31 SFD4D9GR36GW49044 車廂設行李架
203 MW3933 2007/5/31 SFD4D9GR36GW49046 車廂設行李架
HB9775 HB9775 1997/3/24 SFD222AR1TGW10268 前九巴AA54 2011/3
HC1387 HC1387 1997/3/26 SFD222AR1TGW10235 前九巴AA57 2011/6/30
HC1586 HC1586 1997/3/26 SFD222AR1TGW10271 前九巴AA58 2011/8
HC1614 HC1614 1997/3/26 SFD222AR1TGW10261 前九巴AA59 2011/4
MK7855 MK7855 1997/3/26 SFD222AR1TGW10218 前九巴AA56;2005年以前舊車牌為HC1062 2011/3


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權