Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--猛獅 NL262 / 263牌簿
 
猛獅 NL262 / 263牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
MN01 KW7894 2003/1/20 WMAA22ZZZ2C004385 2018/1/22
MN02 KY5637 2003/3/21 WMAA22ZZZ2C004387 2018/4/9
MN03 KY6190 2003/3/30 WMAA22ZZZ2C004386 2018/4/9
MN04 KY7170 2003/4/3 WMAA22ZZZ3C004633 2018/4/9
MN05 KY7218 2003/4/3 WMAA22ZZZ3C004632 2018/4/9
MN06 KY8548 2003/4/14 WMAA22ZZZ3C004635 2018/4
MN07 KY9727 2003/4/14 WMAA22ZZZ3C004634 2018/4
MN08 KZ1648 2003/4/17 WMAA22ZZZ3C004636 2018/4/17
MN09 BM3218 2003/4/24 WMAA22ZZZ3C004637 2018/4
MN10 JM4266 2000/4/6 WMAA270076B017266 於2004年6月從城巴購入(#1576) 2013/2
MN11 JL7600 2000/3/23 WMAA270077B017267 於2004年6月從城巴購入(#1577) 2013/2
MN12 JM3964 2000/4/6 WMAA270078B017268 於2004年6月從城巴購入,原車隊編號1578 2013/2
MN13 JM4418 2000/4/6 WMAA270079B017269 於2004年6月從城巴購入,原車隊編號1579 2013/2
MN14 JM4430 2000/4/6 WMAA270080B017270 於2004年6月從城巴購入,原車隊編號1580 2013/2


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權