Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--猛獅 A95 12米牌簿
 
猛獅 A95 12米牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
MD01 TU9868 2015/11/20 WMAA95ZZ4F7002832
MD02 TU9693 2015/11/20 WMAA95ZZ4F7002832
MD03 TU8960 2015/11/19 WMAA95ZZ0F7002844
MD04 TV3677 2015/11/27 WMAA95ZZ8F7002851
MD05 TV3935 2015/11/27 WMAA95ZZ9F7002857
MD06 TX8606 2016/1/26 WMAA95ZZ0G7003042
MD07 TX9045 2016/1/26 WMAA95ZZ9G7003041
MD08 TY9506 2016/2/26 WMAA95ZZ9G7003071
MD09 TY9538 2016/2/26 WMAA95ZZ9G7003072
MD10 TZ3533 2016/3/4 WMAA95ZZ9G7003069
MDR01 VG2152 2018/1/29 WMAA95ZZ1HF004966
MDR02 VG1905 2018/1/29 WMAA95ZZ3HF004984
MDR03 VG3890 2018/2/1 WMAA95ZZ6HF005031
MDR04 VG3972 2018/2/1 WMAA95ZZ3HF004967
MDR05 VG4176 2018/2/5 WMAA95ZZ3HF004996
MDR06 VG4439 2018/2/5 WMAA95ZZ3HF005011
MDR07 VG5131 2018/2/8 WMAA95ZZ7HF005023
MDR08 VG5227 2018/2/8 WMAA95ZZ3HF005004
MDR09 VH2257 2018/2/27 WMAA95ZZ9HF005010
MDR10 VH1890 2018/2/27 WMAA95ZZ9HF005024
MDR11 VH785 2018/2/27 WMAA95ZZ1HF004983
MDR12 VH2526 2018/3/6 WMAA95ZZ9HF004997
MDR13 VH3578 2018/3/6 WMAA95ZZ1HF005003
MDR14 VH9356 2018/3/6 WMAA95ZZ6HF004977
MDR15 VH9043 2018/3/20 WMAA95ZZ4HF004976
MDR16 VK7819 2018/4/27 WMAA95ZZ1JF006433
MDR17 VN4882 2018/6/38 WMAA95ZZ3JF006451
MDR18 VN4935 2018/6/28 WMAA95ZZ0JF006438
MDR19 VN5574 2018/6/28 WMAA95ZZ5JF006435
MDR20 VN5864 2018/6/28 WMAA95ZZ2JF006456
MDR21 VN7328 2018/7/5 WMAA95ZZ8JF006479
MDR22 VN7574 2018/7/5 WMAA95ZZ4JF006460
MDR23 VP9106 2018/8/2 WMAA95ZZ4JF006491
MDR24 VP9472 2018/8/2 WMAA95ZZ6JF006475
MDR25 VP9543 2018/8/2 WMAA95ZZ8JF006493
MDR26 VP9565 2018/8/2 WMAA95ZZ3JF006479
MDR27 VR3301 2018/8/9 WMAA95ZZXJF006673
MDR28 VR3473 2018/8/9 WMAA95ZZ1JF006691
MDR29 VR4337 2018/8/9 WMAA95ZZ9JF006678
MDR31 WD3427 2019/5/17 WMAA95ZZ6JF007769
MDR32 WD3542 2019/5/17 WMAA95ZZ0JF007752
MDR33 WD4019 2019/5/17 WMAA95ZZXJF007757
MDR34 WD4099 2019/5/17 WMAA95ZZ5JF007780


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權