Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--猛獅NL263牌簿
 
猛獅NL263牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
01 KF4910 2001/9/24 WMAA29ZZZ1C003899 2013/4
02 KF5884 2001/9/24 WMAA29ZZZ1C003899 2013/4
03 KF6334 2001/9/24 WMAA29ZZZ1C003898 2013/4
04 KF5202 2001/9/21 WMAA29ZZZ1C003905 2013/4
05 KF8423 2001/9/26 WMAA29ZZZ1C003922 2013/4
06 KK5546 2002/2/5 WMAA29ZZZ1C002068 2015/1
07 KK5731 2002/2/5 WMAA29ZZZ1C002065 2015/1
08 KL3137 2002/3/6 WMAA29ZZZ1C002069 2015/3
09 KL2769 2002/3/6 WMAA29ZZZ1C002067 2015/8/13
10 KL2613 2002/3/6 WMAA29ZZZ1C002066 2015/5/28
13 ML3955 2006/7/31 WMAA22ZZZ3C004727 原車隊編號31 2019/12
24 ME6682 2006/1/12 WMAA22ZZZ3C004726
25 MF9207 2006/2/28 WMAA22ZZZ3C004725


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權