Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 (歐盟五型)牌簿
 
Alexander Dennis Enviro 500 (歐盟五型)牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
8501 PV7003 2011/5/11
8502 PV7721 2011/5/11 SFD169NR4AGTF2316
8503 PX3299 2011/6/28 SFD169NR4AGTF2319
8504 PX7571 2011/7/11 SFD169NR4AGTF2320
8505 PY1555 2011/7/15 SFD169NR4AGTF2321
8506 PY4241 2011/7/22 SFD169NR4AGTF2322
8507 PY6433 2011/7/29 SFD169NR4AGTF2330
8508 PZ2686 2011/8/20
8509 PZ7872 2011/8/26 SFD169NR4AGTF2340
8510 PZ9855 2011/9/2 SFD169NR4AGTF2347
8511 RA1121 2011/9/9 SFD169NR4AGTF2349
8512 RA5267 2011/9/16 SFD169NR4AGTF2334
8513 RA8296 2011/9/23 SFD169NR4AGTF2348
8514 RB526 2011/10/3 SFD169NR4AGTF2346
8515 RB4002 2011/10/7
8516 RE6087 2012/1/6 SFD169NR4AGTF2343
8517 RE9399 2011/1/13 SFD169NR4AGTF2353
8518 RF528 2012/1/20 SFD169NR4AGTF2354
8519 RG8349 2012/3/9 SFD169NR4AGTF2371
8520 RG9091 2012/3/16 SFD169NR4AGTF2374
8521 RH9145 2012/4/13 SFD169NR4AGTF2378
8522 RJ1156 2012/4/20 SFD169NR4AGTF2377
8523 RJ5802 2012/4/27 SFD169NR4AGTF2379
8524 RJ7723 2012/5/4 SFD169NR4AGTF2380
8525 RJ8626 2012/5/11 SFD169NR4AGTF2381
8526 RK3881 2012/5/18 SFD169NR4AGTF2382
8527 RK3419 2012/5/22 SFD169NR4BGTF2383
8528 RK6404 2012/5/25 SFD169NR4BGTF2385
8529 RK8917 2012/6/1 SFD169NR4AGTF2350
8530 RL377 2012/6/5 SFD169NR4AGTF2351
8531 RL2459 2012/6/8 SFD169NR4AGTF2352
8532 RL7723 2012/6/22 SFD169NR4AGTF2297
8533 RM6250 2012/7/13 SFD169NR4AGTF2298
8534 RV6882 2013/1/11
8535 RX3315 2013/2/28
8536 RZ6920 2013/4/25


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權