Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--紳佳 K310UD牌簿
 
紳佳 K310UD牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
ASU01 MT6551 2007/3 2012/2/29
ASU02 NE6817 2008/2/12 YS2K6X20000552040 2012/3/2
ASU03 PC2625 2010/1/20 YS2K6X20001857280
ASU04 PC2853 2010/1/20 YS2K6X20001865198
ASU05 PC2872 2010/1/20 YS2K6X20001865109
ASU06 PC2890 2010/1/20 YS2K6X20001865100
ASU07 PC3026 2010/1/20 YS2K6X20001864824
ASU08 PC3379 2010/1/20 YS2K6X20001864793
ASU09 PC3522 2010/1/20 YS2K6X20001865184
ASU10 PC3566 2010/1/20 YS2K6X20001864692
ASU11 PC3851 2010/1/20 YS2K6X20001857274
ASU12 PC4032 2010/1/20 YS2K6X20001865171
ASU13 PC4344 2010/1/20 YS2K6X20001865115
ASU14 PC4423 2010/1/20 YS2K6X20001865147
ASU15 PC3112 2010/1/22 YS2K6X20001865094
ASU16 PC3760 2010/1/22 YS2K6X20001864840
ASU17 PC3794 2010/1/22 YS2K6X20001865159
ASU18 PC3996 2010/1/22 YS2K6X20001864522
ASU19 PC5322 2010/1/28 YS2K6X20001865064
ASU20 PC5647 2010/1/28 YS2K6X20001864873
ASU21 PC6346 2010/1/28 YS2K6X20001865058
ASU22 PC6429 2010/1/28 YS2K6X20001864814


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權