Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--猛獅 A95 12米牌簿
 
猛獅 A95 12米牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
BR3068 BR3068 2015/8/19 WMAA95ZZXF7002656
FT1168 FT1168 2015/8/28
GG2988 GG2988 2015/9
KF2218 KF2218 2015/10/23 WMAA95ZZ3F7002679
KU3998 KU3998 2015/8/28
NZ9982 NZ9982 2015/8/25
TP8529 TP8529 2015/8/31
TP8680 TP8680 2015/8/28 WMAA95ZZ6F7002671
TR350 TR350 2015/8/31


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權