Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--安凱牌簿
 
安凱牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
01 NR4579 2015/9/18 LA84N1PC8FA100212
02 NR3574 2015/10/23 LA84N1PC4FA100210
03 NR3633 2015/9/22 LA84N1PC6FA100208
04 NR6564 201510/20 LA84N1PC6FA100211
05 NR3807 2015/10/23 LA84N1PCXFA100213
06 NR7153 2015/10/23 LA84N1PC1FA100214
07 NR9783 2015/9/22 LA84N1PC8FA100209
08 KA4691 2015/9/18 LA84N1PC4FA100207
09 FX5737 2009/11/26 LA84N1PC99A200470
10 FW7510 2010/4/7 LA84N1PCXAA100026
11 PK3246 2010/8/23 LA84N1PC3AA100028
12 PK2908 2010/8/23 LA84N1PC5AA100029
13 JD5739 2011/10/13 LA84N1PC9BA100665
14 GK6431 2011/10/13 LA84N1PC7BA100664
15 SH5386 2013/11/8 LA84N1PC5CA101233
16 SH5818 2013/11/8 LA84N1PC7CA101234
17 SH6230 2013/11/8 LA84N1PC9CA101235


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權