Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 新巴 Alexander Dennis E500 MMC 12米相薄5
Alexander Dennis E500 MMC 12米相薄5

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37>
相關相片數目: 1093張


相片編號: 24355
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5643 (TR2639)
8P號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24399
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5637 (TP9051)
8P號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24699
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
111號路線
2015/9
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 24700
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5599 (TG5837)
2號路線
2015/9
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 24701
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5647 (TR5542)
680號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24795
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5619 (TN6249)
113號路線
2015/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 24862
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5620 (TN6244)
N8P號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25084
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
116號路線
2015/10
備註
攝影者
Nick Cheung

相片編號: 25085
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5619 (TN6249)
116號路線
2015/10
備註
攝影者
Nick Cheung

相片編號: 25126
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5646 (TR4514)
104號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25177
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5603 (TH7769)
682號路線
2015/10
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 25555
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
號路線
2015/10
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 25556
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5602 (TH5867)
號路線
2015/10
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 25557
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5654 (TS5187)
680號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25558
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5629 (TP534)
18X號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25559
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5629 (TP534)
18X號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25640
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5641 (TR3625)
720號路線
2015/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 25644
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5632 (TP5543)
720號路線
2015/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 25645
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5648 (TR7971)
720號路線
2015/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 25719
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5643 (TR2639)
601號路線
2015/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 25804
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5643 (TR2639)
106號路線
2015/10
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 26000
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5632 (TP5543)
2X號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26001
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5632 (TP5543)
2X號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26065
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5626 (TL4982)
8P號路線
2015/10
備註
攝影者
Andy Yeung

相片編號: 26186
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5659 (TS7535)
116號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26187
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5659 (TS7535)
116號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26295
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5625 (TN9582)
948號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26296
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5658 (TS7255)
116號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26297
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5662 (TT6396)
2X號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26490
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5608 (TJ4109)
8P號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權