Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12米相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 新巴 Alexander Dennis E500 MMC 12米相薄2
Alexander Dennis E500 MMC 12米相薄2

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37>
相關相片數目: 1093張


相片編號: 19118
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5593 (TE9874)
905號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19119
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5593 (TE9874)
905號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19252
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5592 (TE4641)
116號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19301
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
682號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19303
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5584 (TD1434)
682號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19304
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5592 (TE4641)
106號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19308
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5585 (TD2681)
682號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19311
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5589 (TE4013)
82號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19312
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5597 (TF5423)
106號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19313
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5593 (TE9874)
8P號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19319
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5595 (TF436)
8P號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19725
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
8P號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19726
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5591 (TE5552)
8P號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19789
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5607 (TH9726)
82號路線
2015/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19850
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5598 (TG5837)
111號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19861
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5585 (TD2681)
8P號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19879
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5588 (TD9438)
8P號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19982
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5604 (TH7230)
8P號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19983
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5604 (TH7230)
8P號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19984
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5608 (TJ4109)
8號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20274
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5607 (TH9726)
101號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20366
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5599 (TG5224)
116號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20367
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5598 (TG5837)
106號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20369
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5602 (TH5867)
116號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20370
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5603 (TH7769)
116號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20371
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5605 (TH7550)
116號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20372
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5608 (TJ4109)
116號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20373
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5607 (TH9726)
106號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20380
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5583 (TC9833)
號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20650
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
NWFB
Alexander Dennis E500 MMC 12米
5610 (TK2979)
8號路線
2015/5
備註
攝影者
Tam Ka Cheong


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權