Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 龍運巴士 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米相薄5
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米相薄5

<1> <2> <3> <4> <5>
相關相片數目: 132張


相片編號: 51317
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2510 (VZ8450)
E33P號路線
2019/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51346
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2503 (VZ6087)
E34B號路線
2019/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51403
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1509 (UD6659)
R40號路線
2019/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51473
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1544 (VY5918)
A33X號路線
2019/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51523
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2502 (VE573)
E33P號路線
2019/5
備註
攝影者
2502披上了Yr. of the Pig車身廣告
Valentino Chan

相片編號: 51754
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1547 (VY9973)
E34A號路線
2019/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 51771
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1548 (VZ9795)
A33X號路線
2019/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 51818
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2501 (VB4686)
A31號路線
2019/7
備註
攝影者
Alan Man

相片編號: 52089
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2503 (VZ6087)
NA47號路線
2019/8/14
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 52190
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
5518 (UD2050)
A41P號路線
2019/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 52276
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1543 (VY5914)
A31號路線
2019/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 52720
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1520 (UE9165)
A41號路線
2019/12
備註
攝影者
Cheng Cho Yu


<1> <2> <3> <4> <5>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權